Sectie Welzijn

Binnen het sociaal domein van gemeenten vinden de komende jaren de grootste ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen die veel vragen van burgers, gemeenten en organisaties binnen de gemeentelijke domeinen. De voorgestelde veranderingen en stelselwijzigingen vragen een veranderende houding van burgers en organisaties. Daar waar in andere stelsels de handelingen centraal staan, zullen organisaties en haar professionals diensten moeten leveren met resultaatverplichtingen. Dit alles vraagt nieuwe concepten, denkwijzen en wellicht veranderende organisatievormen.

Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in een aparte sectie welzijn binnen BTN en hebben een aparte klankbordgroep. De voorzitter van de klankbordgroep is tevens vertegenwoordigd in de ledenraad van BTN. Op die manier heeft en behoudt deze sectie veel invloed binnen de BTN vereniging. De leden van de sectie welzijn maken met de BTN medewerkers de jaarplannen en voeren deze ook met elkaar uit.

BTN biedt haar leden ondersteuning in het maken van keuzes hoe de transitie vorm te geven. Dit doen wij door het geven van bijeenkomsten, het opleveren van formats en het discussiëren met leden over ontwikkelrichtingen. Dit kunnen wij alleen door leden nadrukkelijk te betrekken bij gesprekken die plaats vinden met zorgverzekeraars en gemeenten. Juist de inbreng van de leden zorgt dat BTN altijd streeft naar pragmatische invulling van beleid wat moet leiden naar hogere tevredenheid van burger en professional en bijdraagt aan maatschappelijk belang.

 

 

A a | Printen