Belangenbehartigen

De belangen van haar leden behartigt BTN als formeel gesprekspartner in reguliere overleggen met het  Ministerie van VWS en Financiën, de NZa, ZN en andere koepel- en belangenorganisaties. Tevens is BTN vertegenwoordigd in commissies waarin onder meer over toekomstig beleid, tariefstellingen en wijzigingen in wet en regelgeving wordt gesproken en onderhandeld. Als werkgeversorganisatie voert zij CAO-onderhandelingen voor haar leden. Dit alles vanuit het perspectief om de leden ruimte te bieden voor ondernemerschap en de ondernemersgeest van de leden te ondersteunen met innovaties.

BTN brengt tenminste eenmaal per 2 jaar een bezoek aan haar leden. Het geeft de directeur/bestuurder de mogelijkheid individueel te klankborden met een vertegenwoordiger (de relatiemanager) van BTN en strategische vraagstukken nader uit te diepen. BTN is hier uniek in.

A a | Printen