Sectie Zorg Thuis

Daar waar eerst een helder onderscheid gold voor de sector thuiszorg is door de gemaakte politieke keuzes een volledig nieuw speelveld ontstaan. Organisaties welke eerst met zorgkantoren te maken hadden, krijgen door de verschuivingen naar sociaal domein ook te maken met gemeenten. Deze thuiszorgorganisaties zijn vertegenwoordigd in een aparte sectie binnen BTN en hebben een aparte klankbordgroep. De voorzitter van de klankbordgroep is tevens vertegenwoordigd in de ledenraad van BTN. Op die manier heeft en behoudt de sectie Zorg Thuis veel invloed binnen de BTN vereniging. De leden van de sectie zorg thuis maken met de BTN medewerkers de jaarplannen en voeren deze ook met elkaar uit. BTN ondersteunt haar leden bij het maken van goede keuzes door het organiseren van masterclasses en het uitwerken van scenario’s. Organisaties in deze sectie krijgen de komende jaren veel uitdagingen over zich heen. Uitdagingen die liggen op het gebied van goed personeelsbeleid, meer aansluiten bij de wens van de cliënten, zorgen voor continuïteit van dienstverlening en het anders organiseren van activiteiten. BTN ondersteunt hierin door leden nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkelingen, de scenario’s en de uitwerking daarvan. Vooral door de inbreng van de leden zorgt BTN voor aansluiting met de gestelde beleidskaders en kunnen we kritisch meedenken hoe deze transitie vorm te geven. Een transitie die ook veel kansen biedt voor BTN leden en haar cliënten.

 

A a | Printen