Visie op de Markt

De sector verandert door enerzijds maatschappelijke ontwikkelingen (vervagen van sectorgrenzen en beeldvorming van de sector) en anderzijds door de verschuivende faciliterings- en financieringsmogelijkheden van de overheid.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben betrekking op de toegenomen zelfredzaamheid van de cliënt en de persoonlijke wens van deze cliënt. De cliënt staat hierbij centraal in de zorgketen. De cliënt is meer dan ooit in staat zelfstandig zelf te kiezen voor het type zorg en de invulling daarvan, de aanbieder en de wijze waarop de zorg georganiseerd dient te worden. De cliënt wil waar mogelijk zolang mogelijk (extramurale) zorg krijgen in de eigen leefomstandigheid en leefomgeving. BTN en haar leden stellen de cliënt daarmee centraal!

Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van de zorg nu en in de toekomst onder druk. Volgens BTN dient de rol van de overheid te verschuiven van financier in de richting van facilitator. Als facilitator maakt de overheid het met wet- en regelgeving voor zorgaanbieders mogelijk om cliëntgericht te ondernemen. Voor zorgaanbieders houdt dit onder meer in dat hun zorgprestaties op andere wijze gefinancierd gaan worden. BTN is ervan overtuigd dat dit proces de marktwerking in de zorg gaat stimuleren. Deze ontwikkeling maakt tevens veranderingen in de organisatiestructuur en –cultuur van zorgaanbieders als continue proces noodzakelijk.

Door de signalen en ervaringen van leden heeft BTN in dit proces een toegevoegde waarde in beleidsontwikkeling.

Onderstaand treft u een drietal rapporten aan die BTN in april 2014 heeft uitgebracht.

Brancheagenda BTN 2014-2015
Positionpaper BTN Standpuntbepaling Hervorming Langdurige Zorg en Ondersteuning
Functieveranderingen in het nieuwe maatschappelijke domein

A a | Printen